Algemene voorwaarden

Algemene  huurvoorwaarden

Etalagepoppen.be


De huurperiode gaat in na onze bevestiging van uw goedkeuring van de voorafgaande offertes.

*Offertes worden niet als bestellingen aanzien en worden niet in de planning opgenomen.


Periode van de huur.

a) Begin:

Bij de opgegeven datum op de factuur met uw verhuurovereenkomst.

Bij bestellingen geplaatst via email/internet waarbij de  levering van de goederen door onze dienst voorzien wordt, geldt het betalingsbewijs als aanvaarding van de huurvoorwaarden.

Indien de huurder het materiaal te laat of niet afhaalt, brengt dit geen vermindering/annulatie van de huurperiode of huurprijs mee.

b) Einde

- Bij de opgegeven datum op de factuur met uw verhuurovereenkomst, zonder het recht te geven aan de huurder op stilzwijgende verlenging. Deze overeenkomst kan niet eenzijdig aangepast of doorgegeven worden.

- Indien de huurder het materiaal laattijdig binnenbrengt, zal voor elke bijkomende dag een dagprijs  per gehuurd artikel aangerekend worden, met eventueel het recht een bijkomende schadevergoeding te eisen.

- Betaalde huurbedragen en transportkosten kunnen niet in mindering gebracht worden bij eventuele latere aankoop van de poppen., nieuw of 2de hands

- De huurder kan nooit eenzijdig eigenaar worden van het gehuurde en niet-teruggave op het einde van de vermelde huurperiode wordt aanzien als strafbaar voor “misbruik van vertrouwen”.


Huurprijs en –voorwaarden.

a) De huurperiode loopt door op zaterdagen, zon- en feestdagen.

b) De huurprijs wordt bepaald op basis van diverse vaste tarieven voor de verschillende types van etalagepoppen.

Basis tarief 1: Vrijdag ophalen en maandag nadien terug binnen brengen

Basis tarief 2: Een periode van maximum 8 dagen

Basis tarief 3: Maandtarief


Betaling.

a) Bij afhaling:

De betaling moet voldaan zijn op het ogenblik dat de goederen ons magazijn verlaten.

- Ter plaatse bij afhaling contant of via betaalkaart/creditkaart

- Vooraf betaling via overschrijving op onze bankrekening of via Paypal.

Handteken op de pakbon en/of betaling geldt als aanvaarding van de huurvoorwaarden.

b) Bij levering en ophalen:

Indien de huurder opteert voor levering/ophalen door onze diensten moet het volledige bedrag van de bestelling op onze rekening toegekomen zijn voor  het order op transport vertrekt.

Handteken op de pakbon en/of betaling geldt als aanvaarding van de huurvoorwaarden.


Extra attentiepunten bij levering/ophalen:

Voor het transport van onze verhuuropdrachten maken wij gebruik van een koerierdienst. Deze rijdt van ons magazijn naar uw locatie en enkel met uw goederen.

Levering gebeurt op het gelijkvloers, aan de ingang van de zaak. De huurder zal de goederen in ontvangst nemen. 

De huurder zorgt ervoor dat de leveringsplaats vlot bereikbaar is, en bij levering in beurshallen, dat er een duidelijke situatieschets van de stand voorhanden is, en de locatie vrij is van extra kosten. (bijvoorbeeld betalende parking voor toegang tot expohallen)

De huurder zorgt ervoor dat de transporteur niet moet wachten, noch bij levering, noch bij het ophalen.

Wachttijd langer dan 10 minuten zal nadien op de factuur aangerekend worden.

Ophalen gebeurt op dezelfde locatie en onder dezelfde voorwaarden..


Last minute aanpassingen in levering/ophaaldatum of uur zal aangerekend worden in verhouding met de af te leggen afstand.

Voor weekend leveren/ophalen wordt een supplement per rit extra aangerekend.Verantwoordelijkheid van de huurder.

a) De huurder is verplicht preventieve maatregelen te nemen tot voorkoming van diefstal, verlies, beschadiging enz… van het gehuurde goed.

Het is de huurder verboden de eventueel op de gehuurde goederen aangebrachte codenummers of labels te beschadigen verwijderen.

b) De verhuurder controleert en  levert de goederen af in goede staat.

Bij de afhaling dient de huurder de staat van de goederen te controleren.

Etalagepoppen worden in kartonnen dozen verpakt meegegeven aan de huurder.

c) De huurder is verplicht de gehuurde goederen terug te verpakken en te laden in dezelfde dozen waarin de poppen werden meegegeven. 1 volledige etalagepop per doos.

De goederen dienen zorgvuldig geladen te worden zodanig dat er tijdens het vervoer geen schade kan ontstaan door verschuiven of omvallen van de lading.

Bij opladen van de goederen, zelfs op de terreinen van de verhuurder, wordt de verhuurder niet geacht de goede lading met het oog op vervoer te controleren.

d) De huurder is verantwoordelijk voor de teruggave van de goederen  in dezelfde staat als bij ontvangst. Hij is aansprakelijk voor allerlei beschadigingen. Ook verbindt de huurder zich ertoe de gehuurde goederen enkel te gebruiken voor de toepassing waarvoor zij bedoeld zijn.


Richtlijnen voor het gebruik.

Een handleiding voor de montage is verkrijgbaar op mijn website www.etalagepoppen.be  en Youtube kanaal.

Er is eveneens een handleiding voorhanden om de huurder te helpen bij het terug verpakken van de etalagepoppen.

Op vraag van de huurder sturen wij graag de nodige links via email. 


Allerlei bepalingen.

a) Het is de huurder verboden, behoudens schriftelijke toestemming van de verhuurder, het gehuurde goed onder te verhuren of uit te lenen, of onder welk ander beding ook aan derden te overhandigen.

b) De huur wordt alleen toegestaan voor het Belgisch en Nederlands  grondgebied.

c) De verhuurder moet op de hoogte zijn van de plaats waar de gehuurde goederen zich bevinden.

d) Na de verhuurperiode worden de goederen in ons magazijn nagekeken.

Over kleine krasjes en gebruiksschade doen we niet moeilijk.

Onherstelbare goederen zullen worden aangerekend.

De huurder mag het gehuurde goed niet zonder toestemming van de verhuurder verplaatsen naar een ander adres dan omschreven op de overeenkomst. Bij adreswijziging van de huurder zal deze dit voorafgaandelijk aan de verhuurder melden


Zeer belangrijk.

*Wij zullen uw bestelling pas verzenden na ontvangst van de betaling.


Over onze facturen

-Alle afgehaalde goederen moeten betaald zijn op het ogenblik dat ze het magazijn verlaten. Dit kan vooraf via overschrijving of contant of met de betaalkaart in onze winkel.

-Op al onze facturen, uitgezonderd bij verhuur, geldt een uiterste vervaltermijn van 8 dagen na factuurdatum.

-Bij verkoop blijven alle goederen eigendom van Michael Grieve tot deze volledig betaald zijn door de klant.

Bij  laattijdige betaling worden onze facturen  via deurwaarder ter inning aangeboden, kosten hieraan verbonden worden doorgerekend aan de klant. Op al onze overeenkomsten is het Belgische recht van toepassing.

Bij betwisting zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Brussel of Mechelen bevoegd.

De verhuurder kan naar eigen keuze tevens het geschil laten beslechten door de rechtbank van de woonplaats van de huurder.


Etalagepoppen.be is een dienst van:

Michael Grieve

Geerdegemvaart 36

2800 Mechelen

BE 0515 670 113

0475-294608

michael.grieve@telenet.be